News

EIT Digitals tjänst Social SenseMaking ger beslutsstöd utifrån analys av "nät-snackisar"

EIT Digitals tjänst Social SenseMaking ger beslutsstöd utifrån analys av "nät-snackisar"

Inom ramarna för EIT Digitals innovationsaktivitet SenseMaking Service utvecklas en tjänst som kan bedöma orsaker och effekter av trendande ämnen på t ex Twitter, Tumblr, bloggar. Tjänsten Social Sensemaking, som avses lanseras i slutet av året, gör textdata tolkningsbart såväl kvantitativt som kvalitativt och länkar till dess viktigaste ämnen och koncept i befintliga kunskapsbaser som Wikipedia och grafer från underliggande sociala nätverk. Kommersiella användningsområden är marknadsundersökningar, beslutsstöd och affärsanalys, prognoser vid val, insatser och samordning vid katastrofer eller för att identifiera nya trender.

Behovet av tjänster som kan göra det möjligt att extrahera de viktigaste ämnen och idéer från rådata i textform och länka dessa till befintliga kunskapsbaser har ökat på grund av ständigt växande datavolymer, snabbare flöden i sociala medier samt den nya företeelsen ”fake news”. Onlinekommunikation har ett högt tempo och kräver snabbt gensvar om man vill vara effektiv. Online- och sociala medier är samtidigt en lättillgänglig och rik källa av rådata i textformat som kan användas för analyser och prognoser.

Ledare för innovationsaktiviteten, Sarunas Girdzijauskas, Universitetslektor KTH:

“Innovationsaktiviteten SenseMaking möter detta behov genom att tillhandahålla en webbtjänst som väldigt snabbt kan ge svar på trendscenarios av vissa givna ämnen utifrån ett antal nyckelord som definierats av användaren. Vår konkurrensfördel är det automatiska och transparenta utdraget av ett ämne som möjliggör länkning av ostrukturerad text till befintliga kunskapsbaser och grafer från underliggande sociala webbplatser. Detta gör det möjligt att påvisa samband med sociala nätverk och händelser samt att koppla samman många olika kunskapsbaser och kunna göra jämförelser av datadriven och kunskapsbaserad analys i samma gränssnitt. “

Ett användningsområde för Sensemaking är att förutse genomslaget av ett givet ämne och dess spridningsmönster, t ex lansering av en ny företagsreklam eller valkampanj, där användaren av tjänsten har angivit ett antal nyckelord på valfritt språk. SenseMaking utför snabb länkning av ingångsdata till en strukturerad representation och utifrån en analys av orsakssamband från sociala nätverk sammanställs en prognos av hur det aktuella ämnet kommer att utvecklas vidare samt rekommenderar vad som kan göras för att understödja eller för att hämma att det sprids vidare. Det senare fallet kan vara aktuellt i samband med insatser vid katastrofsituationer där spridning av rykten, falska nyheter och desinformation kan leda till okontrollerbara negativa följder.

Tjänsten kan ge information om det givna ämnets andel av datamängder, känslouttryck kring ämnet samt tillförlitliga prognoser över hur ämnet kan komma att spridas eller få genomslag i en nära framtid. Användaren kan enkelt analysera dessa data tack vare en befintlig terminologi, definierad I kunskapsbaserna eller utforska data på ett renodlat data-drivet sätt.

Magnus Sahlgren, Business champion SenseMaking, co-founder och Chief Scientist, Gavagai:

"SenseMaking-tjänsten kan upptäcka diskussionstopparna för ett givet ämne från onlineinformation och sociala medier. Den bryter ner dem i underämnen och påvisar liknande diskussionstoppar genom att analysera grafer av närliggande ämnen över en viss tidsperiod. Dessutom tillhandahålls en analys av det underliggande sociala nätverket som skapade händelserna, från t ex nyhetssajter, politiker, bloggar, nät-troll osv beroende på ämnet. Sensemaking blir ett verktyg för beslutsfattare som hjälper dem att förstå data från webbtjänster och förutse effekterna i sociala medier av deras kampanjer, produkt-lanseringar mm innan det är för sent att agera och bemöta en viss utveckling.

Ledare för innovationsaktiviteten, Sarunas Girdzijauskas, Universitetslektor KTH tillägger:

"I ett första steg är fokus för SenseMaking-tjänsten Sverige och engelskspråkiga länder. I slutet av året strävar vi efter att ha en fullt fungerande Sensemaking-tjänst i drift av vår SME-partner Gavagai och vi överväger att överföra de immateriella rättigheterna till en kommersiell aktör under 2018. "

SenseMaking Service är en av 13 innovationsaktiviteter 2017 inom Digital Infrastructure Action Line som drivs av EIT Digital. Innovationsaktiviteten leds av EIT Digitals partner KTH (Sverige) och utvecklingen sker med partnerorganisationerna RISE SICS (Sverige) och Trento Universitet (Italien). Gavagai, ett svenskt språktekniskt företag samt kommunikationsbyrån United Minds med bas i Sverige bidrar som affärsdrivande externa partners till aktiviteten.

© 2010-2019 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.
 

EIT Digital supported by the EIT